. iLOVEYOuuuuuuuuuuuu :)

by Chikanna Locca Ft . Rhyme.C Jhaztikal
(olongapo)


Swerte ang babaeng magkaroon ng Boyfriend na malawak mag isip at marunong umintindi.


Hindi lang puro pagmamahal ang pinararamdam kundi andun din ang pag-aalaga at pag-iintindi. Swerte din ang babaeng magkaroon ng boyfriend na

pranka’ hindi para laiitin ka.

Dahil ang tunay na nagmamahal nagpapakatotoo.

At higit sa lahat, ikaw na ang pinakaswerteng babae dito sa mundo kung yung boyfriend mo pinaparamdam sa’yo na hindi ka mag-isa sa mundong ito at sasamahan ka niyang patakbuhin ang mundo mo.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.