aalis ako

by zaren alcantara
(manila)


"Aalis ako kasi may iba kang gusto.. .Aalis ako kasi alam kong mahal mo cya at mahal ka rin nya.. .Aalis na lang ako ha? Kasi sa tingin ko,masaya ka na... Pero babalik din ako...Pag iniwan ka nya"

_+_+_handa akong talikuran ang hinamon kong pag subok ma pasaya ka lang

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.