aits starts in a game

by diane rochelle
(Rizal)


sana di na kita nakilala

kung alam kong sasandali lang mawawala na
actually nung una di ko nman inaasam na malapit sau eh
pero bkit kung kelan huli nah, tsaka mo ko nginitian
tska tayo nagkalapit, at tska ako nahulog sayo
yan..nanghinayang ako, kung bakit sa sasandaling yun..di ko pa napadama sau na mahal na mahal na kita..
kahit alam kong impocble na ang makita ka..

By: THE YAN
lam mu yan..]

Get back your lost love

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.