Akala Ko Tayo Na

by amiel benitez
(lawy,capas,tarlac)


Hindi ko alam kung anong gagawin

Kung mangyari mang mawalay ka sa akin.
Gayong ngayon nasanay na
Ikaw ang laging kapiling.

Ano ba ang sa iyo’y nagawa?
Bakit ako ay ipinagpalit sa iba?
Buong puso sa iyo’y nagmahal naman sana
Bakit pagmamahal na para sa akin ibinigay mo sa kanya?

Akala ko ay tayo na
Habang buhay ay magsasama.
Kapwa tayong nangako sa isa’t-isa
Hanggang sa walang hanggan tayo lang dalawa.

O kay bilis mo naman yatang nagbago
Mga pangako’y agad nilinot mo.
Mga sinumpaang binitawan
Hindi mo tinupad at ako’y iyong iniwan.

Ngayon ako ay nasasaktan
Nag-iisa’t puso ko’y sugatan
Nagdurugo ngunit wala kang pakialam

Tanging iniisip mo lang ay ang sariling kaligayahan.

GANYAN TALAGA

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.