ako na lang laging talo!

by khimmxz javier
(meycauayan bulacan)


hayyy!

sabi mo sawa ka na sa mga pananakit ko sa yo
dahil lagi ka na lang nagmumukhang tanga,
ang hindi mo lang alam mas nagmumukhang tanga ako
kesa sa yo
dahil nalaman ko na mahal mo siya
mas nagmumukhang tanga talaga ako
kamamahal sa yo, kahahabol sa yo, tapos malalaman ko
na lang mahal mo siya, ang sakit nun di ba?

sinabi ko sa yo yun, inamin ko yun sa yo na alam ko
na mahal mo siya
pero
sabi mo naman "oo inaamin ko mahal ko siya pero mas
mahal kita at hindi rin ibig sabihin nun na iiwan kita"

lalo akong nasaktan dahil maski sabihin mo yun
kulang parin eh! kulang na kulang dahil alam
ko na may kahati ako sa puso mo!
grabe sakit nun!

nung mga araw na yun gusto ko nang magpakamatay
kaso pinipigilan ako lagi ng kaibigan ko
kaya hindi ko napigilan sarili ko na maglaslas
na lang at umiyak nang umiyak
tapos parang siya pa yung nagalit sa akin!
bakit ganun sa tuwing may problema kami ako na lang
yung laging talo at umiiyak, ako pa yung laging
nagsosorry, ako pa yung laging may mali dito maski ikaw
naman talaga dahilan kung bakit
nagkakaroon tayo ng problema sa
relasyon natin?
ako na lang lagi eh!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.