ang aking mahal

by mhixz bea
(cut dba)

akala ko sa 'kin ka mapupunta

yun pala hindi
kasi sinungaling ka
alam mo, ala kang kwenta
ako naman si tanga
umaasa sa yo
nang alang katuturan
nang dahil sa yo
nagkakaganito ako
kakalimutan na kita
kasi ala naman ako sa buhay mo, di ba?
at pinagmukha mo lang akong tanga.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.