ang hirap talaga pakawalan ng mahal mo

by miles
(taytay rizal)

minsan nakakatakot magmahal kasi baka masaktan lang! ganon naman talaga di ba? masaya sa una pero di maiiwasan na my magbago.


pero isa lang natutunan ko...ang tanggapin lahat basta masaya ang MAHAL ko!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.