ang kaibigan kong si Piece Parico

by rena sargilla
(davao city)

Si Pierce ay ang best friend ko. Matalik ko siyang kaibigan. Pag may problema ako, andyan siya. Pag kailangan ko nang kasama, andyan siya. Pag malungkot ako pinapatawa, niya ako. Ito lang ang masasabi ko sa iyo, best friend: "thanks ha, dahil itinuring mo ako na kaibigan kahit pinapatulog ka ng tita ging-ging mo, nakikipagkausap ka pa rin sa amin. tuloy mo lang yan, best. love you."

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.