ang lalaking para sau ... sya ay ito .!

by charlotte dela cruz
(kalibo,aklan)


may isang lalaki

matutunaw ka pag sya`y ngumiti
pagnakita mu sya para kang may sapi
cgurado ako magiging sau dn sya lagi

pinagguguluhan ng lahat tong taong to
buong bayan lahat sa kanya boto
pagnakikita mu sya para kang nalilito
kasi plagi lng syang nakitingin sayo

lagi mo syang binabantayan
ang alam ko patungo sa puso mo sya ang daan
pro di natin alam kung siya ay papunta saan
sana sayo sya`y number one

ako po`y 11 yrs old at mahilig gumawa ng tula...
thank u po!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.