Ang pag-ibig parang gitara

by jerico abalos
(bulacan)


Minsan sinubukan ko kung pano mag-gitara.

Masakit sa kamay.
Mahirap pag-aralan.

Narealize ko na ganun din pala pag dating sa pag-ibig,

kelangan mo munang masaktan, bago mo matutunan!

Comments for Ang pag-ibig parang gitara

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

May 07, 2014
Rating
starstarstarstarstar
LOVE ROSARY NEW
by: PADZ

ANG LOVE AY FULL OF MYSTERYS PARANG ROSARY

mahihirapan ka

masusugatan ka

malulungkot ka

magiiyak ka

at mag tatagumpay ka

hindi ako susuko hanggang sa dulo ng rosary na hawak ko

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.