anong gagawin moh?

by jennifer n seda
(taytay,rizal,35-ilang-ilng st,)

mahal kita-pero masmahal kosya sorry!ha!

mahal kita-pero masmahal kosya sorry!ha!

anong gagawin mo kung una my bf ka?

tapos namasyal kau ng barkada mo sa park?
tapos may bago kang trpang napapalapit kan
pag lipas ng ilng araw nag break kau ng bf m kasama mo parin ung trpa nio nasaktan ka at umiyak sa harap nila cnmhan ka ng crush mong tropa habng ilang raw na kau ng break d ka pa nakkamove-on
niligawan ka ng crush mo anog gagawin mo? aantayin mong makalimutan ung ex mong inwan ka?
o ssagutin mo ung crush mo na ayw mo umasa sya?
pls, answer this question!

sya ung boy na crush ko at nanligaw skin ung sa primary koh!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.