bakit hanggang ngaun xa pa rin..?


Iniwan niya na ako.

Pero siya pa rin ang laman ng isip ko.
Pinalitan na niya ako.
Pero sya di ko magawang ipalit sa iba.

Binigay ko lahat ng kaya kung ibigay sa kanya.
Pero bakit di sya makontento?
Yan ang laging tanong sa isip ko.
Bakit ba hanggang ngayon sya pa rin?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.