bakit hindi mo ako pinaglaban?

by miss brokenhearted
(malapit lang)

bakit hindi mo ako pinaglaban, bigla kang sumuko?


akala ko ba na mahal na mahal mo ako?

pero hanggang sa huling pagkikita natin...hindi mo pinakita na mahal mo ako.

Comments for bakit hindi mo ako pinaglaban?

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 30, 2011
Rating
starstarstarstar
bakit nga yun lang ku kayla wala na ako
by: Anonymous

iniwan mu ako pero dun ka masaya ngayon hindi na tayo mag kikita pwede ba sa huling pag kikita natin mahawakan at mayakap man lang kita kahit saglit lang kung meron ka ng iba pwede isipin mo din ako kahit sandali lang yun lang ang ma ipapayo ko sayo bago tayo mag kalayo

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.