bakit ikaw pa?

by jenilyn
(philippines)


sa dinami-dami pa ng lalaki sa mundo, bakit ikaw pa? bakit ikaw pa ang nilalaman ng puso ko? bakit ikaw pa ang lagi kong iniisip? kahit halos ibinigay ang lahat, wala nang natira para sa sarili. nakuha mo pang palitan ako. sa tagal ng ating pagsasama, sa isang salita mo lang na "break na tayo, lumayas ka na."


ang sakit naman...sana naisip mo ang sakripisyong ginugol ko sa yo nung tayo pa.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.