bakit minamahal kita

by ghally
(taiwan)

mahal na kita patrick

sorry hindi ako tumupad sa pangako ko sayo
salamat kasi andyan ka lagi thank you pa.......
hhahaahahaha
alam ko di ako perfect at sosyal ok
basta minahal kita kahit ganito lang ako
isang simpleng tao.....
sana walang magbago
magkaibigan parin tayo ha
sasabihin ko uli ito
i love you patrick.....

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.