bakit nahulog ang loob ko sa kaibigan ko

by ate
(cebu city)

in love ako sa kaibigan ko... dati magkasama kami bilang barkada. di nagtagal naging close kami hanggang nahulog loob ko sa kanya, at siya din sa akin. nahulog kami pareho sa isa't isa...pero paano yon kung nakatali na ako sa iba?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.