BAKIT NGAYON KA LANG

by MHINE
(CEBU CITY)

"Magkaibigan palang tayo nong minahal na kita, pero puso ko'y iyong binalewala, hanggang sa naghiwalay tayo nang hind alam ang ating nadarama"


"minsan tinatanong ko kung bakit nung pareho pa kayo single hindi naging kayo, at kung kelan isa sa inyu ay may sarili ng pamilya tsaka nyo palang nalaman na mahal nyo pala ang isat-isa..

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.