banat lang

by may ann gonzaloPag may mahal ka na ginagawa ang lahat para sa yo

wag mo na hayaang mawala pa siya

kasi kapag nawala siya at nakuha na ng iba

wag mo na asahang babalik pa siya

dahil baka di na siya bitiwan pa ng iba!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.