bawal na pag ibig

by archie
(montalban rizal)


sabi nila masarap magmahal ng bawal.

tama nga sila.
pero masasaktan ka rin naman dahil iiwan ka, dahil sa bawal.

Comments for bawal na pag ibig

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 15, 2011
Rating
starstarstarstarstar
BAWAL NA PAG-IBIG
by: Anonymous

bawal na pag-ibig
ang alay ko sayo
ipagpatawad mo sana't
di kita nahintay.

una kitang nakilala
una ko syang nakasama
bakit hindi kita napansin
ng panahong ako'y malaya pa.

ngayon pag-ibig natin ay tago
tago sa lahat
gustuhin ko mang ipagsigawan
na ikaw ay aking mahal.

patawad mahal ko
patawarin mo nawa ako
ngunit pag-ibig koy iyo
ano man ang hantungan nito.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.