Best friends

by mikkijoy castillo
(san pablo city laguna philippines)


I have a boy BESTFRIEND. Nagkakilala kami nung first year high school. Actually, wala sa plano kong kaibiganin siya,pero nagulat ako nang siya na yung nakipagkilala sakin. Naflatter naman ako kasi chubby ako tapos yung boy pa ang lalapit sa iyo.


Nalink kami dati pero di ko na yun pinansin kasi bata pa ako. Nagulat na lang ako ng makaramdam ako ng kakaibang pintig mula saking puso. Ewan ko ba pero iba talaga. Nag-umpisa na akong magselos noon sa mga nilalapitan niyang girls....hanggang sa nalaman kong may girlfriend na siya.

The feeling was hurting deep inside. I just don't know what to do. And now, 4th year na kami...I still love him. Pero brokenhearted siya and he can't heal.

All he needs is a BEST FRIEND, not a LOVER.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.