Darating Din Ang Pagkakataon

by Oskie Leonhart
(Pateros MM)

Dati lagi ka lang nasa isang sulok ng puso ko...

Ngayon sakop mo na ang kalahating bahagi nito...

Walang araw at gabi na hindi kita naaalala...
Lagi ka na lang laman ng isip ko...

Minsan sinusubukan kong alisin ka sa isip ko...
Pero talagang nagpupumilit ka sa ala-ala ko...

May pagkakataon na napapanaginipan kita...
Hindi ka na talaga mawawala sa puso ko...

Huwag ka sanang mag sasawa...
Darating din ang pagkakataon na lagi tayong magkikita...


Comments for Darating Din Ang Pagkakataon

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 17, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Syempre NEW
by: Oskie

Dalawa na kasi ang mahal ko.

Jan 26, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Bakit? NEW
by: Anonymous

Bakit nasakop na nya ang kalahating bahagi ng piso mo?

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.