darating rin ang oras na maging akin ka rin

by zyrein f madjos
(cebu,philippines)

akala ko noon ikaw na ang hinahanap ng puso ko.

yun pala ikaw lang pala ang magsisira nito.
sana hindi na lang kita nakilala para naman hindi ako masaktan.
masaya naman ako noon na walang iniibig, tapos ito ang sasabihin mo sa akin na kaibigan lang turing mo sa akin.
ok lang nman sa akin na maging kaibigan tayo pero tatandaan mo na nandito lang ako para mahalin, alagaan, at pasiyahin ka.
maghihintay lang ako para sa 'yo.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.