di lang siya ang dapat mong mahalin

by angie
(pasig)


sa pag ibig dapat isa lang

ang minamahal mo

siya ang tinitibok ng puso mo

siya ang lagi mong nasa isip....

pag nakikita mo siya kompleto na araw mo
makita mo lang siya masaya, masaya ka na rin

ang feeling mo nasa kanya lang ang mundo mo
hanggang sa panaginip andun siya

pinapangarap na mahalin ka rin niya

pero kahit gano mo pa siya ka-mahal
kung iba naman ang nasa puso iya

wala ka na magagawa kundi tanggapin ito
at subukang mag-mahal ng iba

at wag nang pakawalan ito lalo na kung higit pa
ang pagmamahal niya kaysa pagmamahal mo sa taong
di ka naman mahal

at wag mong pakawalan ang taong lubos na nagmamahal sa iyo
kahit maghanap ka pa ng higit sa kanya

at pinakawaln mo pa ito, baka magsisi
ka lang sa huli

at masabi mong

sana, siya na lang.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.