Did you really love me?

by Missi
(philippines)


sinabi mong mahal mo. pinagakong di iiwan pero bakit ganun?


sinabi ko lang na 'friends na lang muna tayo', bigla ka na lang bumitaw.

nagsinungaling ka lang ba? sana hindi mo na ginawa yun. yan tuloy ang inakala kong tunay na pag ibig mo naging sanhi ng pagkawasak ng mundo ko.

hindi ibig sabihin na hindi kita masagot ay hindi kita gusto. may mga dahilan lang na hindi ko kayang sabihin sa yo.

ayus na sana ang lahat. mahal mo ko, mahal kita nagkakaintindihan tayong dalawa. pero bakit kapag kasama kita ang layo natin sa isa't-isa?


kapag nasasaktan ka, akala mo ba di rin ako nasasaktan? ganyan ka kasi, sarili mo lang iniintindi mo. di mo alam sa likod ng pagpanggap ko na ok lang ako ay lumuluha ang puso ko sa pagkamanhid mo.

sorry dahil nasaktan kita, sorry kung may nasabi akong di maganda, sorry kung niloko kita at sorry dahil hindi ko sinabing ayoko naman talagang magbago ka.

ang bilis ng pangyayari, naging close tayo tapos naging m.u. muntik pa ngang maging tayo at sa bilis ng mga yun ang bilis mo din mawala sa akin...Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.