Don't Leave Me

by Roxanne Marie Taborlupa
(Angeles city, PAMPANGA)

Pretty_gosh

Pretty_gosh

1.Nakilala kita ng basta nlang,

npapasaya moko ng basta nlang...

Naging bhagi ka ng buhay ko
ng basta nalang

kaya 1 lang hiling ko
wag ka snang mwala ng BASTA NALANG!


2.Nang cnv mong ayaw mona,
wala akong ngwa kundi umiyak!

nang iniwan moq
pnilit kong tanggapin!

pro, alm mo san aq nhirapan??
un tanggapin na SUMUKO ka,

kht alm mong mahal n mahal kita...=[


3.We may love the wrong person
and cry 4 the wrong reason


but no matter how things go wrong
one thing is sure,
mistakes..help us find the right person
for a good reason:)


Be the woman your man adores and never wants to leave

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.